Toernooireglement

1) Er wordt gespeeld volgens het laatst uitgegeven FIDE-reglement van 1 januari 2018, waarbij in art. 6.7.1 geldt:

De speler die meer dan 60 minuten na het oorspronkelijk vastgestelde begintijdstip voor het eerst aan het bord verschijnt, verliest de partij, tenzij de arbiter anders beslist.

M.b.t. art. 11.3.2 geldt het volgende:

In het spelersgebied (dat is elke ruimte waarin een speler tijdens de partij mag komen, dus bijv. ook gang, toiletten en rookruimte) mag een speler geen mobiele telefoon, elektronische communicatiemiddelen of andere apparaten waarop geschaakt of geanalyseerd kan worden, op het lichaam of in een tas bij zich dragen. Indien dit toch wordt geconstateerd wordt de partij verloren verklaard tenzij de arbiter anders beslist. Het resultaat van de tegenstander wordt door de arbiter vastgesteld.

Een richtlijn voor mobiele telefoons in de speelzaal:

•Verboden is het dragen van een mobiele telefoon op het lichaam, in een jas of tas die wordt meegenomen tijdens een wandeling door de speelzaal of bij bezoek aan het toilet of rookruimte. Een overtreding van deze regel wordt bestraft met het verlies van de partij.

•Toegestaan is het meenemen van een mobiele telefoon tot in de speelzaal mits deze wordt uitgeschakeld bij aanvang van de partij. Deze telefoon mag:

-in een tas of jas bewaard worden bij de speeltafel, of hangende op een stoel;
-afgegeven worden aan een niet-spelende kennis;
-afgegeven worden bij de wedstrijdleiding (het is raadzaam om het toestel van een merkteken te voorzien);
-op de speeltafel liggen.

Als de wedstrijdleiding er aanleiding toe ziet, kan een speler gevraagd worden om aan te tonen dat hij geen apparaat als eerder omschreven bij zich draagt. Bij weigering wordt de speler geacht er een te dragen, de arbiter neemt een daarmee overeenstemmende beslissing.

NB: Ook na beëindiging van de partij mag de omschreven apparatuur niet gebruikt worden in de speelzaal!

2) De bedenktijd in de groepen A, B, C en D bedraagt 90 minuten voor 40 zetten, met 30 min. extra voor de rest van de partij; met in de hele partij een toevoeging van 30 seconden per zet.

In de vierkampen 90 min. voor de gehele partij met een toevoeging van 30 sec. per zet.

3) De spelers van een partij leveren na afloop tegelijkertijd het volledig ingevulde en door beiden ondertekende uitslagformulier in, en/of het notatieformulier als dit een ‘doorslag’ betreft.

4) In alle groepen wordt ingedeeld op basis van het programma Swiss Master (op rating). In de groepen A, B en C wordt gesorteerd op de FIDE-rating, in de D groep op de KNSB-rating. Spelers zonder bedoelde rating worden geplaatst op een eventueel wel bekende andere rating of krijgen een geschatte rating, zoveel mogelijk op basis van bekende wedstrijdresultaten.

In de vierkampen is het speelprogramma volgens de Bergertabel.

De nummering van de spelers is omgekeerd aan de ratingvolgorde.

Als er groepen met meer dan vier spelers gevormd worden, vindt de indeling plaats volgens ‘Zwitsers op rating’.

In onvoorziene omstandigheden kan een andere procedure gevolgd worden.

5) De volgorde van spelers die evenveel punten hebben behaald wordt in de eindrangschikking bepaald door:

1. Uitslag van de onderlinge partij(en)   alleen voor de eerste plaats
2. Weerstandspunten
3. Sonneborn Bergerscore

6) Als twee of meer spelers met evenveel punten op voor prijzen relevante plaatsen zijn geëindigd, worden de geldprijzen evenredig onder hen verdeeld met inachtneming van het volgende:

  er worden geen prijzen van minder dan € 10,  uitgekeerd;

om te bereiken dat de uit te keren prijs minimaal € 10,- groot wordt, vallen er zoveel lager geklasseerde spelers af als noodzakelijk, onder toepassing van de criteria genoemd in artikel 5. Indien nodig wordt er geloot.

7) Protesten tegen beslissingen van (een van) de arbiters moeten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 uur na het beëindigen van de partij schriftelijk worden ingediend bij de toernooidirectie. De commissie van beroep vormt zich een oordeel over een protest; beslissingen van de commissie van beroep zijn bindend.

8) Er wordt een commissie van beroep samengesteld en bekend gemaakt, bestaande uit tenminste drie deelnemers.

9) In alle gevallen waarin deze wedstrijdbepalingen niet voorzien, beslissen de arbiters.